Privacybeleid

PRIVACYBELEID MIJNHUISALARM.COM

 

De website https://MijnHuisalarm.com (hierna “MijnHuisalarm” of de “Website”) is eigendom van en wordt uitgebaat door Easy Protect BV, met maatschappelijke zetel te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 89,  en met ondernemingsnummer BE0550932482. 

Langs deze weg informeert MijnHuisalarm iedere Gebruiker van de website (hierna de “Gebruiker van de website”) over de persoons- en andere gegevens die MijnHuisalarm verzamelt, bewaart en verwerkt wanneer gebruikt wordt gemaakt van de Website van MijnHuisalarm. De behandeling, bewaring en/of de verwerking van persoonsgegeven is onderworpen aan en gebeurt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aanverwante bepalingen. Voor meer informatie wensen of vragen over het (privacy-)beleid van MijnHuisalarm kan de Gebruiker van de website contact opnemen met MijnHuisalarm op info@mijnhuisalarm.com. De Gebruiker van de website heeft recht op informatie over de opgeslagen gegevens, alsmede op rechtzetting, afscherming of verwijdering van deze gegevens. De Gebruiker van de website kan bezwaar maken tegen het gebruik, de verwerking en overdracht van persoonsgegevens. 

Om haar dienstverlening te realiseren en optimaliseren, kan MijnHuisalarm de Gebruiker van de website vragen om zijn of haar naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ondernemingsnummer, betalingsinformatie, zijn of haar voorkeuren voor verblijf mee te delen aan MijnHuisalarm met het oog op de verwerking hiervan. Bij ieder bezoek van (een pagina van) de Website van MijnHuisalarm, kan daarnaast het IP-adres van de Gebruiker van de website, de datum en tijd van zijn of haar bezoek worden verzameld. Dit gebeurt anoniem en om de diensten van MijnHuisalarm te verbeteren. MijnHuisalarm is niet verantwoordelijk voor de mededeling van persoonsgegevens aan, dan wel de verwerking, bewaring of overdracht van persoonsgegevens door  van MijnHuisalarm. 

De Gebruiker van de website is in welke hoedanigheid dan ook uitsluitend en te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft aan MijnHuisalarm dan wel ter beschikking stelt op de Website. 

MijnHuisalarm behoudt zich het recht voor om de door de Gebruiker van de website meegedeelde informatie te gebruiken voor communicatiedoeleinden, accountbeheer, marketing, fraudepreventie en het verbeteren van de diensten van MijnHuisalarm in het algemeen. 

De inhoud van de Website kan regelmatig aangepast worden en MijnHuisalarm behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder mededeling. 

De inhoud van deze Website, met inbegrip van merken, logo’s, tekeningen, data, product- en/of bedrijfsnamen, teksten, beelden, software enz. is beschermd door intellectuele rechten die toebehoren aan MijnHuisalarm of aan derden die het gebruik ervan aan MijnHuisalarm hebben toegestaan. De Gebruiker van de website is, om welke reden dan ook, niet gerechtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden verkregen vanaf deze Website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door MijnHuisalarm. MijnHuisalarm kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze Website of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de Gebruiker van de website. 

Eventuele links naar andere websites houden op geen enkele wijze enige erkenning of goedkeuring in van de inhoud van deze sites en MijnHuisalarm is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die websites wordt gemaakt of voor de informatie die daarop voorkomt. MijnHuisalarm is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan zichzelf in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke. 

Om de Website te optimaliseren voor herhaald gebruik maakt de Website gebruik van cookies die tijdens het gebruik op uw computer geplaatst kunnen worden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal bij de Gebruiker van de website worden gebruikt wanneer deze surft en die het gebruiksgemak van de Website ten goede komen door de Gebruiker van de website herkenbaar te maken voor de Website. Het gebruik van cookies kan door de Gebruiker van de website worden verhinderd in de instelling van zijn of haar webbrowser, doch de instemming van de Gebruiker van de website met het gebruik van cookies door MijnHuisalarm wordt vermoed. Het verhinderen van het gebruik van cookies door de Gebruiker van de website kan een negatieve invloed hebben op de gebruikerservaring van de Website. 

Het Belgisch recht is van toepassing op de Website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, Afdeling Antwerpen bevoegd.